Regulamin

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów w tym Kupujących, ze Sklepu prowadzonego przez Sprzedającego pod adresem www.sklep.podkarpackiesmaki.pl, składania zamówień na Produkty dostępne w Sklepie, dostarczania zamówionych Produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży Produktów, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od Umowy sprzedaży oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

2. Regulamin stanowi część Umowy sprzedaży oferowanych przez Sklep Produktów. Jest udostępniany jest nieprzerwanie na stronie internetowej Sklepu w sposób umożliwiający Klientom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.

3. Właścicielem i administratorem Sklepu sklep.podkarpackiesmaki.pl jest RADOSNA TWÓRCZOŚĆ, z siedzibą w Boguchwale ul.Wojska Polskiego 6A.

4. Kontakt:
tel:  666 112 957
e-mail: biopyszne@gmail.com

5. Opłata za jedno połączenie zgodnie z taryfą operatora Klienta.

§2 DEFINICJE

1. Adres pocztowy - imię i nazwisko lub nazwa instytucji, położenie w miejscowości (w przypadku miejscowości podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowości i numer nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość;

2. Dni robocze - dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

3. Dowód zakupu - faktura lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (j.t. Dz.U.2016 poz.710 ze zm.) i innymi stosownymi przepisami prawa;

4. Karta produktu - pojedyncza strona Sklepu zawierająca informację o pojedynczym Produkcie;

5. Klient/Kupujący - osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę ze Sprzedającym;

6. Kodeks cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (j.t. Dz. U. 2016.380 ze zm.);

7. Konsument - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 Kodeksu cywilnego);

8. Koszyk - lista Produktów sporządzona z oferowanych w Sklepie Produktów na podstawie wyborów Kupującego;

9. Materiały - informacje zawarte na stronach internetowych Sklepu, m.in. nazwy i opisy oraz zdjęcia i ilustracje graficzne Produktów, oznaczenia producentów towarów;

10. Miejsce wydania rzeczy - adres pocztowy lub punkt odbioru wskazane w Zamówieniu przez Kupującego;

11. Newsletter - usługa świadczona przez Sprzedającego, polegająca na przesyłaniu drogą elektroniczną informacji, w tym informacji handlowych, a dotyczących w szczególności Sprzedającego i jego Produktów, branży sprzedaży elektronicznej, nowości, promocji i ofert handlowych;

12. Płatność - metoda dokonania zapłaty za zamówione Produkty i ich dostawę;

13. Produkt - rzecz ruchoma, której sprzedaż prowadzona jest przez Sprzedającego za pośrednictwem Sklepu;

14. Punkt odbioru - miejsce wydawania rzeczy nie będące adresem pocztowym, wymienione w zestawieniu udostępnionym przez Sprzedającego w Sklepie;

15. Regulamin - niniejszy Regulamin Sklepu sklep.podkarpackiesmaki.pl;

16. Sklep - sklep internetowy sklep.podkarpackiesmaki.pl - zbiór stron internetowych i narzędzi informatycznych (serwis internetowy) zarządzanych przez Sprzedającego i pozwalających Klientom na zawieranie Umów sprzedaży, dostępny w domenie internetowej: www.sklep.podkarpackiesmaki.pl;

17. Sprzedający - RADOSNA TWÓRCZOŚĆ, z siedzibą w Boguchwale ul.Wojska Polskiego 6A.  wpisane do rejestru przedsiębiorców NIP: 5170032125.

18. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana pomiędzy Klientem a Sprzedającym za pośrednictwem Sklepu, na zasadach wynikających z Regulaminu;

19. Umowa o świadczenie usług - umowa zawierana pomiędzy Klientem a Sprzedającym za pośrednictwem Sklepu, na zasadach wynikających z Regulaminu, której przedmiotem jest świadczenie przez Sprzedającego na rzecz Klienta usługi lub usług;

20. Umowa - Umowa sprzedaży i Umowa o świadczenie usług;

21. Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827);

22. Wada fizyczna - niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz:

1) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

2) nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Kupującego;

3) nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżeń co do takiego jej przeznaczenia;

4) została wydana Kupującemu w stanie niezupełnym;

5) nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba, że Sprzedający zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.

23. Wada prawna - sytuacja, w której rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu;

24. Zamówienie - oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem Sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość Produktów, rodzaj dostawy, rodzaj płatności, miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu ze Sprzedającym za pośrednictwem Sklepu.

§ 3 OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU

1. Klient będący osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych.

2. Klient niebędący osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem osób upoważnionych do działania w jego imieniu, z uwzględnieniem postanowień zawartych w paragrafie 4 - REJESTRACJA W SKLEPIE, w punkcie 3.

3. Klient może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem urządzeń komunikujących się z Internetem (komputer, telefon), z wykorzystaniem przeglądarki internetowej.

4. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu zgodnie z jego przeznaczeniem.

5. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.

6. Wykorzystywanie przez Klienta nazwy Sprzedającego, logo Sklepu, Materiałów oraz innych niż Materiały składników Sklepu (w tym elementów graficznych Sklepu oraz układu i kompozycji Sklepu – tzw. layout) jest zabronione za wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych w Regulaminie lub gdy korzystanie ze wskazanych w niniejszym punkcie przedmiotów praw autorskich oraz przedmiotów własności przemysłowej jest możliwe na podstawie wyraźnej pisemnej zgody Sprzedającego.

7. Sprzedający w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu z infrastrukturą techniczną Klienta.

8. Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych, aktualnych i pełnych danych w formularzach, o których mowa w paragrafie 4 - REJESTRACJA W SKLEPIE, w pkt. 2 i 3 oraz paragrafie 6 – ZAWARCIE UMOWY I JEJ REALIZACJA, w pkt. 3 a także postępować zgodnie z warunkami Regulaminu. Dane podawane przez Klienta nie mogą naruszać przepisów aktualnie obowiązującego prawa oraz dóbr osobistych i praw osób trzecich.

9. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga rejestracji.

10. Rejestracja, jak również korzystanie z funkcjonalności strony sklep.podkarpackiesmaki.pl, w tym przeglądanie asortymentu jest nieodpłatne.

§ 4 REJESTRACJA W SKLEPIE

1. Klienci mają możliwość:

a. korzystania ze Sklepu, w tym zawierania Umów, bez konieczności dokonywania rejestracji, lub

b. korzystania ze Sklepu, w tym zawierania Umów, poprzedzone dokonaniem rejestracji (założenie konta) w Sklepie z wykorzystaniem danych dostępowych Klienta (login i hasło).

2. Rejestracja w Sklepie jest możliwa wyłącznie w przypadku Klienta posiadającego aktywny adres e-mail. W celu rejestracji Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny, podając adres e-mail i hasło, oraz ewentualnie imię i nazwisko, adres pocztowy i dane kontaktowe, zaakceptować regulamin Sklepu sklep.podkarpackiesmaki.pl oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Klienta.  Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu
i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący ma możliwość w każdej chwili wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usunięcia Konta.

3. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, rejestracji w Sklepie, a także wszystkich innych czynności tego podmiotu w Sklepie, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem ze Sklepu oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta (w tym Kupującego).

4. Sprzedający może żądać uwiarygodnienia podanych przez Klienta danych, w tym w przypadku aktualizacji danych Klienta, poprzez przesłanie do Sprzedającego wymaganych dokumentów.

5. W przypadku jakiejkolwiek zmiany danych Klienta podanych podczas rejestracji, Klient powinien je zaktualizować przed zawarciem kolejnej Umowy, korzystając z odpowiedniego formularza dostępnego w Sklepie.

6. Z chwilą rejestracji w Sklepie tworzone jest konto Klienta stanowiące zbiór zasobów, w którym gromadzone są informacje o Kliencie oraz o jego działaniach w ramach Sklepu w związku z zawieranymi Umowami.

Szczegółowe informacje na temat sposobu wykorzystywania danych, jakie Klienci  pozostawiają w Sklepie, są dostępne w dokumencie Polityka Prywatności — zapraszamy do zapoznania się.

7. W celu usunięcia konta Klienta należy pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej poinformować Sklep o woli jego usunięcia.

§ 5 WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY

1. Klient, przeglądając strony Sklepu, w szczególności prezentujące Produkty, usługi i koszty wysyłki, ma możliwość zapoznania się z ich opisem, cechami, parametrami technicznymi, ceną oraz kosztem wysyłki i kosztami dodatkowymi. Sprzedający zobowiązuje się do prezentowania na powyższych stronach jasnych i rzetelnych informacji umożliwiających Klientowi zapoznanie się z jego ofertą.

2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia oraz posiadanie aktywnego adresu e-mail.

3. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z przepisami polskiego prawa i niniejszym Regulaminem.

4. Sklep  prowadzi sprzedaż detaliczną Produktów za pośrednictwem sieci Internet.

5. Informacje o Produktach umieszczonych w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego (art. 71 kodeksu cywilnego).

6. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie  są nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, pochodzą bezpośrednio od producenta. Produkty są przechowywane zgodnie z wymogami producenta, w sposób gwarantujący zachowanie wymogów jakościowych wymaganych przez producenta lub odpowiednie organy kontrolne.

7. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu:

a) podana jest w złotych polskich i zawiera podatki,

b) nie zawiera kosztów dostawy.

O łącznej cenie Produktu będącego przedmiotem Zamówienia wraz z podatkami, a także o kosztach dostawy oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat
- o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu (w zakładce „Koszty dostaw”) w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową.

8. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikowanie się z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, a Kupujący poniesie jedynie koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecia świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiająca porozumiewania na odległość.

9. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

§ 6 ZAWARCIE UMOWY I JEJ REALIZACJA

1. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem strony internetowej Sklepu.

2. Zamówienia dokonywane za pośrednictwem strony internetowej można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

3. W celu złożenia Zamówienia Kupujący powinien wykonać następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:

a) zalogować się do Sklepu sklep.podkarpackiesmaki.pl (po wcześniejszej rejestracji) lub skorzystać z możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji;

b) dodać Produkt do elektronicznego koszyka w Sklepie poprzez kliknięcie przycisku "DO KOSZYKA";

c) wypełnić formularz Zamówienia (po kliknięciu w przycisk "ZAMÓWIENIE") służący do określenia:

- danych Kupującego,

- miejsca wydania (adres wysyłki),

- sposobu  dostawy ,

- sposób dokonania płatności;

d) wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru Zamówienia, jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT;

e) potwierdzić zapoznanie się z Regulaminem;

f) złożyć zamówienie poprzez kliknięcie przycisku "ZAMAWIAM I PŁACĘ".

4. Informacje o Produkcie stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Klient, przesyłając do klepu Zamówienie, składa ofertę zawarcia Umowy sprzedaży zamówionych Produktów ze Sklepem.

5. Po złożeniu Zamówienia Sprzedający weryfikuje czy Zamówienie zostało złożone prawidłowo (zgodnie z postanowieniami Regulaminu). W przypadku stwierdzenia przez Sprzedającego, iż zamówienie zostało złożone nieprawidłowo, Sprzedający poinformuje o tym Klienta.

6. Po złożeniu prawidłowego zamówienia Sprzedający niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedającego
o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa sprzedaży między Klientem, a Sprzedającym.

7. W przypadku braku w magazynie zamówionego Produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także, jeśli zakup ich od dostawców Sprzedającego nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację Zamówienia, Sprzedający niezwłocznie poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta.

8. W przypadku, gdy realizacja części Zamówienia nie będzie możliwa, Sprzedający może zaproponować Klientowi:

a) anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta Sprzedający będzie zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia);

b) anulowanie Zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Sprzedający będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie);

c) podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wysłanie składających się na zamówienie Produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z podziałem zamówienia na kilka wysyłek).

9. W przypadku gdy Klient nie wybierze żadnego ze sposobów realizacji Zamówienia w sytuacji, o której mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego), Sprzedający dostarczy Klientowi Produkty, co do których Zamówienie może być zrealizowane w terminie, w pozostałym zakresie zamówienie zostanie anulowane, o czym Klient zostanie powiadomiony na adres poczty wskazany przez Klienta w procesie składania Zamówienia. Klient może odstąpić od Umowy w zakresie, w jakim została zrealizowana, na zasadach określonych w § 11 Regulaminu.

10. W przypadku anulowania Zamówienia w sytuacji wskazanej w ust. 8-9 niniejszego paragrafu, jeśli zapłata za przedmiot Zamówienia została dokonana z góry, Sprzedający zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub jej części w przypadku realizacji zamówienia w części) zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Zasady zwrotu należności zostały szczegółowo opisane w § 12 Regulaminu.

11. W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu Zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.

§ 7 ZAPŁATA CENY

1. Na każdy sprzedany Produkt Sprzedający wystawia paragon lub na życzenie Klienta imienny dowód zakupu (fakturę).

2. Sprzedający udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy z dostawą na terytorium Polski:

a) przelew pieniężny,

b) przelew elektroniczny przelewem za pośrednictwem Dotpay.pl prowadzonego przez firmę Dotpay S.A. ("przedpłata").

 • płatność przelewem,
 • płatność przy odbiorze,
 • płatność za pomocą bankowości internetowej - rozliczenia transakcji kartą kredytową, e-przelewem lub PayPal przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.

Zamówienie jest realizowane po opłaceniu i zaksięgowaniu płatności u Sprzedawcy

3. Formy i zasady płatności dostępne są również w zakładce:  Formy płatności.

4. Klient dokonuje zakupu Produktu według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia Zamówienia. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od sposobu dostawy wybranego przez Klienta.

5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy skutecznie złożonych zamówień.

6. Termin płatności w przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy. Po upływie terminu zamówienie jest anulowane.

§ 8 KOSZTY DOSTAWY

1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Dostawa realizowana jest za pośrednictwem Poczty Polskiej (przesyłka kurierska).
W przypadku wysyłki poza terytorium Polski prosimy o wcześniejszy kontakt przed zakupem w celu ustalenia kosztów dostawy.

3. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu są wskazywane Klientowi w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową.

W przypadku, gdy Klient ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Polski Sprzedawca po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia zobowiązany jest poinformować Kupującego o wysokości opłat należnych za dostarczenie zamówionych Po wpłynięciu należnych opłat Sprzedawca dostarcza Kupującemu zamówione Towary w sposób wskazany w zamówieniu, przy czym określone w § 6 Regulaminu, terminy dostarczenia zamówionych Towarów mogą ulec wydłużeniu nie więcej jednak niż o 7 dni w stosunku do terminów pierwotnych.

4. Koszty dostawy podane są odrębnie w zakładce „KOSZTY DOSTAW”.

§ 9 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1. Realizacja Zamówienia w przypadku płatności przelewem lub płatności za pomocą bankowości internetowej następuje niezwłocznie po zawarciu Umowy oraz zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.

2. Zakupiony Produkt wraz z wybranym przez Kupującego dokumentem sprzedaży wysyłany jest kurierem pod wskazany przez Kupującego w Zamówieniu adres pocztowy.

3. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 7 dni Roboczych, chyba, że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano inny termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 30 Dni Roboczych. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności elektronicznej - od dnia uznania konta rozliczeniowego Sprzedającego.

4. Możliwy jest również osobisty odbiór przez Kupującego zakupionego Produktu w siedzibie Sprzedającego pod adresem: RADOSNA TWÓRCZOŚĆ ul.Wojska Polskiego 6A, 36-040 Boguchwała. W przypadku osobistego odbioru Kupujący powinien zaznaczyć tę opcję w trakcie składania Zamówienia.

§ 10 REKLAMACJA

1. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji dotyczącej zakupionego za pośrednictwem Sklepu Produktu w przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub zniszczenia Produktu w przesyłce, wady fizycznej lub prawnej Produktu oraz korzystania ze Sklepu. Jeżeli Produkt  ma wady fizyczne lub prawne Konsument ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania mu Produktu.

2. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

3. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.

4. Reklamację można składać w formie elektronicznej za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w Sklepie na stronie Sklepu lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy podany w górnej części Regulaminu.

5. Zaleca się podanie w opisie reklamacji:

a) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady;

b) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży;

c) danych kontaktowych składającego reklamację - ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.

Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

6. O rozstrzygnięciu reklamacji Klient zostanie poinformowany drogą poczty elektronicznej bądź za pomocą poczty tradycyjnej.

7. Sklep rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.

8. Szczegóły postępowania reklamacyjnego dostępne są w zakładce „Reklamacje i zwroty”.

§ 11 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Konsument, który zawarł Umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w § 11 pkt. 12 Regulaminu. Termin odstąpienia od Umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni i jest liczony od momentu otrzymania Produktu, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie Sprzedającemu oświadczenia przed jego upływem.

2. Do zachowania terminu odstąpienia wystarcza wysłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu w formie papierowej lub za pomocą poczty elektronicznej na adres sklep@podkarpackiesmaki.pl. Kupujący może w tym celu skorzystać ze wzoru oświadczenia udostępnionego w zakładce „Reklamacje i zwroty”.

3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa sprzedaży) - od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:

 • obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części
 • polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;

2. dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.

4. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi za pośrednictwem poczty mailowej (na podany przez Konsumenta przy zawieraniu umowy adres e-mail i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

5. W razie odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

6. Odstąpienie od Umowy przez Kupującego będącego Konsumentem nie jest możliwe w przypadkach, gdy zwrotowi podlegają świadczenia i towary, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić (dotyczy to np. Produktów ulegających szybkiemu zepsuciu lub mających krótki termin przydatności do spożycia).

7. Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym).

8. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

9. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

10. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres RADOSNA TWÓRCZOŚĆ ul.Wojska Polskiego 6A, 36-040 Boguchwała.

11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

12. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez Konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść Konsument:

 • jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 • Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

13. Konsumentowi Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

 • w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

14. Szczegóły odstąpienia od Umowy dostępne są w zakładce „Reklamacje i zwroty”.

§ 12 ZWROT NALEŻNOŚCI

1. W przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Sklep do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta na rzecz Sklepu zwrot ten następuje w następujących terminach:

 • w przypadku reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej uwzględnienia przez Sklep,
 • w przypadku odstąpienia Konsumenta od umowy w terminie określonym w par. 11 punkt 1 Regulaminu,
 • w przypadku anulowania Zamówienia w terminie 14 dni od dnia jego anulowania.

2. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu tego samego sposobu płatności jakiego użył Konsument przy dokonywaniu zapłaty za Zamówienie. W przypadku, gdy Konsument opłacił zamówienie przy odbiorze, zwrot pieniędzy nastąpi na numer rachunku bankowego podanego w formularzu zwrotu, w którym Konsument równocześnie wyrazi zgodę na taką formę zwrotu płatności. Możliwy jest również zwrot za pośrednictwem przekazu pocztowego.

3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta zgodnie z postanowieniami par. 11 Regulaminu, w przypadku gdy Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy przez Sklep inny niż najtańszy oferowany przez Sklep sposób dostarczenia, Sklep zwraca koszt dostawy zamówienia do Konsumenta w wysokości najtańszego sposobu dostawy oferowanego przez Sklep.

4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta.

5. W przypadku wystawienia faktury korygującej, faktura zostanie wysławiona przez Sklep w momencie zwrotu pieniędzy na konto Klienta. Faktura zostanie wysłana do Klienta drogą elektroniczną na adres e-mail, podany podczas składania zamówienia.

§ 13 SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

1. Po otrzymaniu od Sprzedającego odpowiedzi na reklamację, w której Sprzedający nie uwzględnił roszczeń Klienta w całości lub w części, Klient ma prawo skierować sprawę na drogę postępowania przed sądem powszechnym lub, w przypadku, gdy reklamującym jest Konsument, ma on prawo dochodzenia roszczeń w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich (od 10 stycznia 2017 r.) lub przed sądem polubownym;

2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów:

§ 14 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

1. Niniejszy paragraf Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów niebędących Konsumentami.

2. W wypadku Klientów niebędących Konsumentami Sprzedający ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy.

3. Z chwilą wydania przez Sprzedającego Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta niebędącego Konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedający w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

4. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient niebędący Konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

5. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta niebędącego Konsumentem zostaje wyłączona.

6. Odpowiedzialność Sprzedającego w stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Sprzedający ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta niebędącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia Umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta nie będącego Konsumentem.

7. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedającym, a Klientem niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedającego.

§ 15 POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Klientów Sklepu w związku z dokonanymi zakupami jest RADOSNA TWÓRCZOŚĆ z siedzibą w Boguchwale (ul.Wojska Polskiego 6A, 36-040 Boguchwała) e-mail: biopyszne@gmail.com

2. Stowarzyszenie jest administratorem w rozumieniu Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

3. Dane osobowe przetwarzane są w celach, zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Polityce prywatności opublikowanej na stronach internetowych Sklepu (zakładka „POLITYKA PRYWATNOŚCI”)

4. Dane osobowe mogą być także przekazywane lub ujawniane – w niezbędnym i wymaganym zakresie - podmiotom trzecim, w tym podmiotom wykonującym na zlecenie Sprzedającego czynności związane z zawartą z Kupującym Umową, m. in. operatorom obsługującym płatności elektroniczne z tytułu zawieranych Umów, podmiotom realizującym dostawy zamówionych Produktów, osobom upoważnionym przez Sprzedającego, pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki, podmiotom przetwarzającym, którym Stowarzyszenie zleci to zadanie, innym odbiorcom danych np. kurierom, bankom, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym

5. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody dane osobowe będą wykorzystywane przez Sprzedającego w celu informowania Klienta o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w Sklepie.

6. Składając zamówienie w Sklepie, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sklepu oraz ich przetwarzania dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sprzedającego. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

7. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

8.  W przypadku przetwarzania danych na podstawie udzielonej zgody Klient ma prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;

9. Klient ma prawo wniesienia skargi do organu  nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych  dotyczących Klienta narusza przepisy RODO;

10. Sklep wykorzystuje pliki cookies do obserwacji sposobów użytkowania strony Sklepu. Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów ze Sklepu. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystania ze Sklepu, może jednak spowodować pewne utrudnienia. Rodzaje plików cookie, z których korzysta Sklep to:

 • cookies sesyjne są to pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej),
 • cookies stałe - pliki te przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta.

Szczegółowe postanowienia odnoszące się do plików „cookies” dostępne są w zakładce „POLITYKA PRYWATNOŚCI”.

§ 16 NEWSLETTER

1. Dla korzystania z Newslettera wymagany jest komputer/telefon z dostępem do Internetu, standardowa przeglądarka internetowa oraz czynna i prawidłowo skonfigurowana poczta elektroniczna.

2. Newsletter jest bezpłatną usługą świadczoną przez Sklep dla Klientów niebędących Kupującymi oraz Klientom zarejestrowanym w Sklepie zgodnie z paragrafem 4 -REJESTRACJA W SKLEPIE Regulaminu polegającą na informowaniu Klientów o promocjach, konkursach, wydarzeniach, nowościach poprzez okresowe wysyłanie treści drogą elektroniczną w formie wiadomości e-mail.

3. Celem skorzystania z Newslettera należy:

a) wypełnić formularz subskrypcji Newslettera dostępny na stronach internetowych Sklepu i wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną lub

b) wyrazić zgodę na przesyłanie informacji handlowych podczas rejestracji w Sklepie.

4. Rezygnacja z otrzymywania informacji w ramach Newslettera jest możliwa poprzez wypełnienie formularza subskrypcji Newslettera na stronach internetowych Sklepu, jak również poprzez kliknięcie w link dostępny w wiadomości przesłanej w ramach Newslettera.

5. Klient nie ponosi wobec Sprzedającego opłat z tytułu korzystania z Newslettera. Klient jest zobowiązany do ponoszenia kosztów transmisji danych poprzez sieć Internet związanych z korzystaniem z Newslettera.

§ 17 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014.827) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (j.t.Dz.U.2016.380 ze zm.).

2. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

3. Ewentualne spory wynikłe ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientem, jeżeli Klient wyrazi taką wolę, będą rozwiązywane na drodze postępowania mediacyjnego lub sądu polubownego.  
W przypadku niewyrażenia prze Klienta zgody ewentualne spory będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą
z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (j.t.Dz.U.2014.101 ze. zm.).

4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

5. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów będących Konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy.

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (j.t. Dz.U.2013.1422 ze zm.); ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014.827 ze zm.).

 

Niniejszy Regulaminu obowiązuje od dnia 1.10.2021 r.

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów w tym Kupujących, ze Sklepu prowadzonego przez Sprzedającego pod adresem www.sklep.podkarpackiesmaki.pl, składania zamówień na Produkty dostępne w Sklepie, dostarczania zamówionych Produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży Produktów, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od Umowy sprzedaży oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

2. Regulamin stanowi część Umowy sprzedaży oferowanych przez Sklep Produktów. Jest udostępniany jest nieprzerwanie na stronie internetowej Sklepu w sposób umożliwiający Klientom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.

3. Właścicielem i administratorem Sklepu sklep.podkarpackiesmaki.pl jest RADOSNA TWÓRCZOŚĆ z siedzibą w Boguchwale (ul.Wojska Polskiego 6A, 36-040 Boguchwała), wpisane do rejestru przedsiębiorców NIP: 5170032125.

4. Kontakt: RADOSNA TWÓRCZOŚĆ z siedzibą w Boguchwale (ul.Wojska Polskiego 6A, 36-040 Boguchwała) 

tel:  666 112 957

e-mail: biopyszne@gmail.com

5. Opłata za jedno połączenie zgodnie z taryfą operatora Klienta.

§2 DEFINICJE

1. Adres pocztowy - imię i nazwisko lub nazwa instytucji, położenie w miejscowości (w przypadku miejscowości podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowości i numer nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość;

2. Dni robocze - dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

3. Dowód zakupu - faktura lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (j.t. Dz.U.2016 poz.710 ze zm.) i innymi stosownymi przepisami prawa;

4. Karta produktu - pojedyncza strona Sklepu zawierająca informację o pojedynczym Produkcie;

5. Klient/Kupujący - osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę ze Sprzedającym;

6. Kodeks cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (j.t. Dz. U. 2016.380 ze zm.);

7. Konsument - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 Kodeksu cywilnego);

8. Koszyk - lista Produktów sporządzona z oferowanych w Sklepie Produktów na podstawie wyborów Kupującego;

9. Materiały - informacje zawarte na stronach internetowych Sklepu, m.in. nazwy i opisy oraz zdjęcia i ilustracje graficzne Produktów, oznaczenia producentów towarów;

10. Miejsce wydania rzeczy - adres pocztowy lub punkt odbioru wskazane w Zamówieniu przez Kupującego;

11. Newsletter - usługa świadczona przez Sprzedającego, polegająca na przesyłaniu drogą elektroniczną informacji, w tym informacji handlowych, a dotyczących w szczególności Sprzedającego i jego Produktów, branży sprzedaży elektronicznej, nowości, promocji i ofert handlowych;

12. Płatność - metoda dokonania zapłaty za zamówione Produkty i ich dostawę;

13. Produkt - rzecz ruchoma, której sprzedaż prowadzona jest przez Sprzedającego za pośrednictwem Sklepu;

14. Punkt odbioru - miejsce wydawania rzeczy nie będące adresem pocztowym, wymienione w zestawieniu udostępnionym przez Sprzedającego w Sklepie;

15. Regulamin - niniejszy Regulamin Sklepu sklep.podkarpackiesmaki.pl;

16. Sklep - sklep internetowy sklep.podkarpackiesmaki.pl - zbiór stron internetowych i narzędzi informatycznych (serwis internetowy) zarządzanych przez Sprzedającego i pozwalających Klientom na zawieranie Umów sprzedaży, dostępny w domenie internetowej: www.sklep.podkarpackiesmaki.pl;

17. Sprzedający - RADOSNA TWÓRCZOŚĆ z siedzibą w Boguchwale (ul.Wojska Polskiego 6A, 36-040 Boguchwała), wpisane do rejestru przedsiębiorców NIP: 5170032125.

18. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana pomiędzy Klientem a Sprzedającym za pośrednictwem Sklepu, na zasadach wynikających z Regulaminu;

19. Umowa o świadczenie usług - umowa zawierana pomiędzy Klientem a Sprzedającym za pośrednictwem Sklepu, na zasadach wynikających z Regulaminu, której przedmiotem jest świadczenie przez Sprzedającego na rzecz Klienta usługi lub usług;

20. Umowa - Umowa sprzedaży i Umowa o świadczenie usług;

21. Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827);

22. Wada fizyczna - niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz:

1) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

2) nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Kupującego;

3) nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżeń co do takiego jej przeznaczenia;

4) została wydana Kupującemu w stanie niezupełnym;

5) nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba, że Sprzedający zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.

23. Wada prawna - sytuacja, w której rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu;

24. Zamówienie - oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem Sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość Produktów, rodzaj dostawy, rodzaj płatności, miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu ze Sprzedającym za pośrednictwem Sklepu.

§ 3 OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU

1. Klient będący osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych.

2. Klient niebędący osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem osób upoważnionych do działania w jego imieniu, z uwzględnieniem postanowień zawartych w paragrafie 4 - REJESTRACJA W SKLEPIE, w punkcie 3.

3. Klient może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem urządzeń komunikujących się z Internetem (komputer, telefon), z wykorzystaniem przeglądarki internetowej.

4. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu zgodnie z jego przeznaczeniem.

5. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.

6. Wykorzystywanie przez Klienta nazwy Sprzedającego, logo Sklepu, Materiałów oraz innych niż Materiały składników Sklepu (w tym elementów graficznych Sklepu oraz układu i kompozycji Sklepu – tzw. layout) jest zabronione za wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych w Regulaminie lub gdy korzystanie ze wskazanych w niniejszym punkcie przedmiotów praw autorskich oraz przedmiotów własności przemysłowej jest możliwe na podstawie wyraźnej pisemnej zgody Sprzedającego.

7. Sprzedający w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu z infrastrukturą techniczną Klienta.

8. Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych, aktualnych i pełnych danych w formularzach, o których mowa w paragrafie 4 - REJESTRACJA W SKLEPIE, w pkt. 2 i 3 oraz paragrafie 6 – ZAWARCIE UMOWY I JEJ REALIZACJA, w pkt. 3 a także postępować zgodnie z warunkami Regulaminu. Dane podawane przez Klienta nie mogą naruszać przepisów aktualnie obowiązującego prawa oraz dóbr osobistych i praw osób trzecich.

9. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga rejestracji.

10. Rejestracja, jak również korzystanie z funkcjonalności strony sklep.podkarpackiesmaki.pl, w tym przeglądanie asortymentu jest nieodpłatne.

§ 4 REJESTRACJA W SKLEPIE

1. Klienci mają możliwość:

a. korzystania ze Sklepu, w tym zawierania Umów, bez konieczności dokonywania rejestracji, lub

b. korzystania ze Sklepu, w tym zawierania Umów, poprzedzone dokonaniem rejestracji (założenie konta) w Sklepie z wykorzystaniem danych dostępowych Klienta (login i hasło).

2. Rejestracja w Sklepie jest możliwa wyłącznie w przypadku Klienta posiadającego aktywny adres e-mail. W celu rejestracji Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny, podając adres e-mail i hasło, oraz ewentualnie imię i nazwisko, adres pocztowy i dane kontaktowe, zaakceptować regulamin Sklepu sklep.podkarpackiesmaki.pl oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Klienta.  Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu
i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący ma możliwość w każdej chwili wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usunięcia Konta.

3. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, rejestracji w Sklepie, a także wszystkich innych czynności tego podmiotu w Sklepie, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem ze Sklepu oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta (w tym Kupującego).

4. Sprzedający może żądać uwiarygodnienia podanych przez Klienta danych, w tym w przypadku aktualizacji danych Klienta, poprzez przesłanie do Sprzedającego wymaganych dokumentów.

5. W przypadku jakiejkolwiek zmiany danych Klienta podanych podczas rejestracji, Klient powinien je zaktualizować przed zawarciem kolejnej Umowy, korzystając z odpowiedniego formularza dostępnego w Sklepie.

6. Z chwilą rejestracji w Sklepie tworzone jest konto Klienta stanowiące zbiór zasobów, w którym gromadzone są informacje o Kliencie oraz o jego działaniach w ramach Sklepu w związku z zawieranymi Umowami.

Szczegółowe informacje na temat sposobu wykorzystywania danych, jakie Klienci  pozostawiają w Sklepie, są dostępne w dokumencie Polityka Prywatności — zapraszamy do zapoznania się.

7. W celu usunięcia konta Klienta należy pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej poinformować Sklep o woli jego usunięcia.

§ 5 WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY

1. Klient, przeglądając strony Sklepu, w szczególności prezentujące Produkty, usługi i koszty wysyłki, ma możliwość zapoznania się z ich opisem, cechami, parametrami technicznymi, ceną oraz kosztem wysyłki i kosztami dodatkowymi. Sprzedający zobowiązuje się do prezentowania na powyższych stronach jasnych i rzetelnych informacji umożliwiających Klientowi zapoznanie się z jego ofertą.

2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia oraz posiadanie aktywnego adresu e-mail.

3. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z przepisami polskiego prawa i niniejszym Regulaminem.

4. Sklep  prowadzi sprzedaż detaliczną Produktów za pośrednictwem sieci Internet.

5. Informacje o Produktach umieszczonych w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego (art. 71 kodeksu cywilnego).

6. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie  są nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, pochodzą bezpośrednio od producenta. Produkty są przechowywane zgodnie z wymogami producenta, w sposób gwarantujący zachowanie wymogów jakościowych wymaganych przez producenta lub odpowiednie organy kontrolne.

7. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu:

a) podana jest w złotych polskich i zawiera podatki,

b) nie zawiera kosztów dostawy.

O łącznej cenie Produktu będącego przedmiotem Zamówienia wraz z podatkami, a także o kosztach dostawy oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat
- o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu (w zakładce „Koszty dostaw”) w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową.

8. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikowanie się z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, a Kupujący poniesie jedynie koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecia świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiająca porozumiewania na odległość.

9. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

§ 6 ZAWARCIE UMOWY I JEJ REALIZACJA

1. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem strony internetowej Sklepu.

2. Zamówienia dokonywane za pośrednictwem strony internetowej można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

3. W celu złożenia Zamówienia Kupujący powinien wykonać następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:

a) zalogować się do Sklepu sklep.podkarpackiesmaki.pl (po wcześniejszej rejestracji) lub skorzystać z możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji;

b) dodać Produkt do elektronicznego koszyka w Sklepie poprzez kliknięcie przycisku "DO KOSZYKA";

c) wypełnić formularz Zamówienia (po kliknięciu w przycisk "ZAMÓWIENIE") służący do określenia: